நம் வாழ்க்கையின் அங்கமாகிவிட்ட முகக்கவசம்: சில முக்கிய அறிவுரைகள்

நம் வாழ்க்கையின் அங்கமாகிவிட்ட முகக்கவசம்: சில முக்கிய அறிவுரைகள்

முகக்கவசம் என்பது நம் வாழ்க்கையின் அங்கமாகிவிட்டது. தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது.

ஆனால், முகக்கவசம் அணியும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman