Press "Enter" to skip to content

ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் சவப்பெட்டிக்கு காவல் நின்ற இளவரசர்கள்

ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் சவப்பெட்டிக்கு காவல் நின்ற இளவரசர்கள்

ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் சவப்பெட்டிக்கு இளவரசர்கள் வில்லியம் மற்றும் ஹேரி ஆகியோர் ராணியின் பிற ஆறு பேரக் குழந்தைகளுடன் காவல் நின்றனர்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »